ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Мисия на неправителствената организация

- утвърждаване името и мястото на неправителствените организации в обществото;  
- разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление;  
- защита на принципите на пряката демокрация и непосредственото участие на гражданите в управлението;  
- популяризиране, утвърждаване и развиване на културните и духовни ценности на гражданското общество, образованието, културата, физическата култура;  
- изграждане и развитие на гражданско общество;  
- насърчаване на гражданското участие в местното самоуправление чрез обществено обсъждане за конкретни проблеми на общи събрания на населението, сформиране на целеви експертни граждански екипи, както и активно упражняване на правото на граждански контрол върху дейността на администрацията;  
- пряко участие в работата на държавните и местните институции чрез включване на по 2 членове на Сдружението в Комисиите на Народното събрание, Министерствата, Държавните агенции Комисии и Постоянни комисии към Общински съвет;  
- защита от незаконосъобразни, нецелесъобразни действия и бездействия на органите и длъжностните лица, представители на местната и централната власт и администрация;  
- защита на правата и законните интереси на гражданите, включително на тяхното достойнство и самочувствие, право на достъп до информация, правото на здравословна и екологична жизнена среда, правото на справедлива юридическа, икономическа и социална защита, неприкосновеността на частната собственост и правата на гражданите;  
- да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот, представляващи интерес и засягащи младите хора и хората в неравностойно положение;  
- приобщаване на граждани в неравностойно положение към обществото, подпомагане на участието им в различни социални и икономически инициативи  
- насърчаване сътрудничеството между държавните органи, общините, нестопанските организации и бизнес средите за устойчиво развитие;  
- иницииране и осъществяване на граждански контрол, в т.ч. чрез ревизиите на държавните,  
местните и административни органи.  
- създаване на активна бизнес среда;  
- насърчаване на местния и международен културен обмен, организиране на обучения. Обмен на информация, комуникация, съдействие и съвместна дейност с местни и чуждестранни организации със сходни инициативи;  
- развитие на свободния обмен на идеи, интелектуални ценности и информация  
- интегрирането на младите хора в обществото, насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация;  
- противодействие на отрицателните социални явления-престъпност, наркомания, ксенофобия и други  
- развитието интересите и потребностите на младите хора в сферата на технологиите, културата, спорта и други;  
- насърчаване на младежите към контрол върху и участие в управлението на общините, регионите и страната;  
- намаляване агресивността и противообществените прояви на младите хора;  
- популяризиране и реализация на творчеството на талантливи хора в страната и чужбина;  
- участва в разработването на механизми за предоставяне на качествени и достъпни услуги в съответствие с потребностите и интересите на обществото;  
- участие в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с дейността, насочена за постигане целите на Сдружението;

Цели на организацията

Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:  
- взаимодейства с органите на местното самоуправление и държавното управление;  
- осъществяване на граждански контрол, върху решенията на държавни и общински органи на управление;  
- създава функционираща система за граждански контрол върху дейността на органите и институциите на власт и управление чрез участие в заседанията на комисиите на Народното събрание; Министерствата, Ведомствата, общинските администрации, общинските постоянни комисии и системата на Електронното правителство;  
- изгражда механизми и социални инструменти за взаимодействие и въздействие върху органите на местното, общинското и държавното управление;  
- изграждане на независима и функционираща система за контрол на изборните процеси от страна на населението и гражданите;  
- изгражда активна организация за засилване и положително развитие на обществената инициативност и гражданска ангажираност към политическия живот на страната;  
- ангажира личностния и професионален потенциал на гражданите за изграждане на функционираща организация и структури за ефективно реагиране при природни и социални бедствия, аварии, земетресения, наводнения, катастрофи и други;  
- създава структури за защита на личностните и обществените права, собственост и интереси на гражданите, чрез организацията и ръководството на доброволчески общности на гражданите, съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Министерство на бедствията и авариите и общинските администрации;  
- да създава граждански съвети за обсъждане и иницииране на действия от страната на местната и държавната власт и нейните органи за решаване на социално значими проблеми и проблеми засягащи сигурността, здравето и интересите на гражданите;  
- активизиране на местната общност за разрешаване на идентифицираните от гражданите проблеми;  
- изразява и защитава общностните интереси на гражданите пред законодателната, изпълнителната и съдебната власт;  
- повишаване потенциала на гражданските организации и групи за предлагане управление и развитие на социални услуги, социални предприятия и обществени фондове;  
- обединяване на съмишленици в групи и клубове за постигане целите на сдружението;  
- разработва, популяризира и осъществява собствени инициативи, свързани с развитието на страната и непрекъснатото увеличаване благосъстоянието на гражданите;  
- сътрудничество и взаимодействие с държавните органи, с общинските власти, както и с различни институции за изработване и прилагане на политики, свързани с мисията и целите на Сдружението;  
- координиране усилията на работни и експертни групи или отделни лица;  
- извършване на разяснителна, агитационна и издателска дейност за привличане на симпатизанти и дарители от страната и чужбина.  
- набиране и обработка на информация, свързана с целите на сдружението, разпространение на знания и ноу-хау, създаване и дистрибуция на печатни и електронни издания, публикуване на доклади и други разработки, свързани с дейността, осъществяване и поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане на целенасочена дейност за популяризиране в обществото;  
- провеждане на семинари и консултации, срещи, образователни събития, конференции, конкурси, изложби, симпозиуми, "кръгли маси", информационна дейност и други обществено приети форми на контакти и общуване в страната и чужбина, установяване на механизми и системи за партньорства и работа в мрежа;  
- оказване на експертна методическа и материална помощ при развитието на национални и местни програми и проекти, обслужващи целите на Сдружението;  
- участие в български и международни програми и проекти, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с целите на Сдружението;  
- приобщаване на младите хора към съвременното информационно общество, информационните и комуникационни технологии;  
- създаване и поддържане на помещения, необходими за постигане целите на Сдружението;  
- провеждане на концертни изяви и организиране на музикални и спортни мероприятия;  
- използва за постигане на целите си отчисления и дарения от юридически и физически лица от страната и чужбина; приходи от реклама и спонсорска дейност; приходи от културни и други мероприятия; доброволен труд и други разрешени от нормативната база дейности;  
- организиране привличането на доброволци и организиране на културни и други мероприятия с благотворителна цел;  
- осъществява всякакви помощни дейности за постигане целите на Сдружението, които не противоречат на националното законодателство

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info